Anul şcolar 2021-2022 începe pe data de 1 septembrie 2021, se încheie pe data de 31 august 2022 şi ARE 34 DE SĂPTĂMÂNI DE CURSURI. Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 încep la data de 13 septembrie 2021.

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2;

– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 94/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare;

– prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.490/2021 privind instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar;

– Referatul de aprobare nr. 773/DGIP din 4.11.2021 prin care se propune aprobarea Ordinului ministrului educației privind structura anului școlar 2021-2022,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.

Articolul 1
(1) Anul școlar 2021-2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021-2022 încep la data de 13 septembrie 2021.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;
c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

Articolul 2
Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:– Semestrul I, din data de 13 septembrie 2021 și până în data de 14 ianuarie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:
Cursuri – luni, 13 septembrie 2021 – vineri, 22 octombrie 2021
Vacanță – sâmbătă, 23 octombrie – duminică, 7 noiembrie 2021
Cursuri – luni, 8 noiembrie 2021 – joi, 23 decembrie 2021
Vacanță de iarnă – vineri, 24 decembrie 2021 – duminică, 2 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv vineri, 24 decembrie 2021 – duminică, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar
Cursuri – luni, 3 ianuarie 2022 – vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022 – vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar– Semestrul al II-lea, din data de 17 ianuarie 2022 și până în data de 10 iunie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:
Cursuri – luni, 17 ianuarie 2022 – joi, 14 aprilie 2022
Vacanță de primăvară – vineri, 15 aprilie 2022 – duminică, 1 mai 2022
Cursuri – luni, 2 mai 2022 – vineri, 10 iunie 2022
Vacanță de vară – sâmbătă, 11 iunie 2022 – data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022-2023.

Articolul 3
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Articolul 4
În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.

Articolul 5
Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.

Articolul 6
Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 16 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Articolul 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.